Ion kite_core leash short green by Eurofuncenter - Eurofuncenter