Demon mini wax iron by Eurofuncenter - Eurofuncenter